Disclaimer

ASB stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie correct is. Onvolkomenheden kunnen echter niet te allen tijde worden voorkomen. ASB wijst erop dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, direct noch indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
ASB garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Evenmin garandeert ASB dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. ASB vraagt hiervoor begrip en wijst erop geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. ASB accepteert geen aansprakelijkheid voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.